wz
Levná dovolená , ubytování » výhodné ceny a slevy pro stálé zákazníky
Dovolená , ubytování v Čechách
Lednicko-Valticko a Podyjí
Břeclav « » Velké Bílovice
Bořetice  » Kraví horou « » Mutěnice
Kobylí, Čejč « » Čejkovice
Moravský kras a Brněnsko
Zámek Rájec nad Svitavou
ZOO PARK « » Vyškov


je držitelem certifikátu SAOP
Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Valtice  Náchod  Boskovice  Pardubice   Val.Meziříčí  Opava  Č.Budějovice K.Vary Klatovy   Strakonice
Liberec Litoměřice
Lednicko-Valticko a Podyjí
Hlavní zásluhu na dnešní kráse Lednice i celého Lednicko-valtického areálu má rod Liechtensteinů, který do Lednice přišel už ve 13. století. Většina památek, které Lednici proslavily, pochází z doby relativně nedávné. Na území místní části Nejdek se ale nachází jedna mnohem starší památka - zbytky velkomoravského hradiště z 9.-12. století.
Nejznámějším turistickým magnetem je romantický Lednický zámek s unikátním skleníkem a s anglickým a francouzským parkem. Zámek, který Liechtensteinům sloužil jako letní sídlo (zimní bylo ve Valticích), spolu s parkem každoročně navštíví na 300 tisíc návštěvníků.
Park, který je veřejnosti přístupný už přes 200 let, dotváří množství tzv. saletů - romantických staveb, často impozantních rozměrů. Minaret se stal stejně známým symbolem Lednice jako zdejší zámek. Kromě Minaretu lze v okolí zámku spatřit také římský akvadukt, orientální vodárnu, klasicistní Lovecký zámeček, umělou zříceninu Janohradu (patří už k sousednímu Podívínu, stejně jako Obelisk). Nezvyklý úhel pohledu na park a jeho památky nabízí projížďka po Zámecké Dyji.
 pak je Slovácko ideálním místem k návštěvě. Sklepy se totiž liší oblast od oblasti a často i obec od obce. Setkáte se mnoha sklepy, které byly v posledních letech nebo desetiletích modernizovány, ale i se sklepy, které vypadaly stejně za dob našich dědů. K nejzajímavějším lokalitám v jednotlivých vinařských oblastech určitě patří tyto »  Bzenecká : staré habánské sklepy ve Vracově, Mikulovská : barokní sklepy v Pavlově,  Mutěnická : Templářské sklepy v Čejkovicích, oblast vinných sklepů "Pod búdama" v Čejči, "Mutěnické búdy" a "Dubňanská hora" v Mutěnicích, Podluží: "Nechory" v Prušánkách, Hradíštěk v Týnci,  Strážnická : soubor vinných sklepů "Plže" v Petrově, vinařské stavby ve strážnickém skanzenu, Uherskohradišťská : rezervace vinohradnických staveb ve Vlčnově, chráněný soubor historických vinařských "búd" ve Veletinách,raritou jsou měšťanské vinné sklepy v Uherském Hradišti - Mařaticích, Velkopavlovická: sklepní oblast "Pod Kraví horou" v Bořeticích, "búdy" v Terezíně, Habánské sklepy ve Velkých Bílovicích.
 « « Slovácko - Pálava a Nové Mlýny
Oblast Pálavy jakoby magickou mocí přitahovala lidi odnepaměti. Věříme, že jejímu kouzlu neodoláte ani Vy. Můžete se tady vydat do historie a obdivovat památky mikulovské městské památkové rezervace, zříceniny pálavských hradů a v Dolních Věstonicích se dozvědět o tom, jak žili tvůrci Věstonické venuše. Při putování po pálavských přírodních rezervacích můžete vidět vzácné příklady stepí, které zejména na jaře nabízejí překrásnou podívanou na rozkvetlé hlaváčky a kosatce. Najdete tu ale také kus nefalšovaného lužního lesa nebo velmi vzácnou lokalitu se slanomilnou vegetací. V Mikulově najdete pozoruhodnou galerii soudobých výtvarných děl vzešlých z výtvarného sympozia Dílna, své jméno si získal mezinárodní kytarový festival.
 Staletá tradice je spojena s mariánskou poutí na Svatý kopeček nad Mikulovem
Kulturní nabídka oblasti Pálavy je bohatá a má mnoho podob. Najdete tu například několik zajímavých muzejních expozic. Regionální muzeum na zámku v Mikulově má kromě jedinečné vinařské expozice, také archeologickou instalaci, jejíž součástí je unikátní hrobka germánského bojovníka objevená na nedalekém Mušově. Jedinečná galerie moderního umění vzniká na zámku v Mikulově z děl, která vytvářejí účastníci výtvarného sympozia Dílna. Celá expozice nalezla důstojný prostor v překrásně rekonstruovaných zámeckých arkádách, v prostorách zámku, v zámeckém parku a v areálu největší mikulovské školy.
  « « Slovácko - Nové Mlýny
Nové Mlýny jsou známé hlavně díky habánům - novokřetěncům a dodnes jsou cílem návštěv jejich komunit z Anglie i USA. V roce 1558 majitelé lednického panství Lichtenštejnové dovolili novokřtěncům, aby v místech starého mlýna u řeky Dyje založili svoji vesnici, v níž by mohli realizovat život podle svých náboženských představ. Kolem nového mlýna a dvora vznikla vesnice, která dostala jméno Neumühl - Nový Mlýn. Zdejší představení novokřtěnské obce patřili k předním osobnostem celé novokřtěnské komunity. Byli zde voleni a stvrzováni někteří představení, kazatelé a hospodáři dalších komunit a pro hospodaření novokřtěnců byly důležité pořádky pro různá řemesla, jež zde péčí zdejšího představitele Glause Braidla vznikly. Bohatství pracovitých novokřtěnců lákalo loupeživé hordy, a tak byla zdejší komunita několikrát vyloupena. Po r. 1622, kdy byli nekatolíci ze země vypovězeni, odešli i zdejší novokřtěnci do Uher.
Vodní dílo Nové Mlýny bylo vybudováno v letech 1975 - 1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha. Novomlýnské nádrže se skládají ze tří vodních nádrží, z nichž první (Mušovská) a třetí (Novomlýnská) slouží k rekreaci a druhá (Věstonická) je ornitologickou rezervací.  Novomlýnské nádrže poskytují kromě rekreace turistům řadu dalších možností pro strávení příjemné dovolené např. surfování, jachting, tenis, volejbal, kulturní vyžití (letní kino, taneční večery atd.).  
Moravský kras a Brněnsko
Moravský kras je největší a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky. V Moravském krasu najdete unikáty živé přírody, četné archeologické, paleontologické i kulturní památky. Krasové plošiny jsou rozřezány až 150 m hlubokými kaňony – žleby. Téměř 60 % území Moravského krasu pokrývají lesy. Je tvořen především vápenci středního devonu až spodního karbonu. Známe zde více než 1000 jeskyní. Čtyři z nich jsou zpřístupněny pro veřejnost. Císařská jeskyně je využívána pro speleoterapii. Největší je systém Amatérské jeskyně o délce více než 40 km.
Jeskynní sedimenty dochovaly jedinečné doklady osídlení území člověkem neandrtálským před více než 120 000 lety i světově proslulé rytiny zvířat kultury magdalénienu z konce paleolitu (10 – 13 tisíc let před n. l.). Hutnické dílny z doby Velkomoravské říše (8. – 9. století n. l.) využívaly železnou rudu střední části Moravského krasu.
Zámek Rájec nad Svitavou » » 
Když se v polovině roku 1769 vrátil tehdy dvacetiletý starohrabě Karl Josef za Salm – Reifferscheidtu ze své studijní cesty po Itálii a Francii, aby převzal dědictví po otci, spatřil v Rájci téměř dokončenou stavbu zámku, která už ve své době patřila k umělecky nejhodnotnějším aristokratickým sídlům na Moravě. Reprezentační novostavba však jen završila řadu panských sídel vystavěných na území Rájce během staletí. Těmi prvními byly dva dřevěné hrádky založené někdy v první polovině 14. století, patrně za vladyky z Rájce. Důležitější z obou staveb byl v roce 1376 připomínaný „horní hrad“, stojící na mírném svahu v blízkosti vsi. Kompletní přestavbu opuštěné tvrze ve formách pozdní gotiky provedli až koncem 15. století noví majitelé panství vladycký rod Drnovských z Drnovic. Jejich dobrá hospodářská situace vedla nejvyššího hofrychtýře Markrabství moravského Bernarda Drnovského kolem roku 1570 k novým razantním úpravám, tentokrát na renesanční zámek.
Zámek obklopovala stříhaná zahrada s bludištěm, salla terrenou a velkou ptačí klecí. Z celého komplexu se na rozdíl od zámku do současnosti zachovalo jen renesanční předzámčí. Když byl zámek v roce 1756 těžce poškozen požárem, rozhodla se tehdejší majitelka Karolína z Roggendorfu, zatížená nákladnou fundací nově vzniklého poutního kostela ve Sloupu, stavbu neobnovovat. O sedm let později v roce 1763 zakupuje Rájec Antonín Karel Josef ze Salm – Reifferscheidtu a téměř ve stejné době pokládá základní kámen k nové zámecké stavbě, která měla svojí honosností vypovídat o významu svého stavebníka. Jako autora projektu vybral vynikajícího italsko-francouzského architekta Marcela Amanda Canevala . Pro starohraběte Salma vypracoval plány na způsob francouzských letohrádků „mason de plaisance“, o jejichž francouzské orientaci svědčí i použití mansardové střechy. Přijíždějící starohrabě Karl Josef, sám diletující architekt, uviděl stavbu v ušlechtilém stylu rokokového klasicismu, někdy mylně ztotožňovaného se stylem Ludvíka XVI., která musela plně odpovídat jeho vkusu.
se nachází na jižní Moravě, východně od Brna na horním toku řeky Hané. Oblast je známá především bitvou tří císařů – bitvou u Slavkova ,  ve které se střetl Napoleon s ruským carem a rakouským císařem.
O obci Vyškov nacházíme první zmínky v listině z roku 1141. Počátkem 13. století je Vyškov sídlem zeměpanských úředníků, později obec získávají olomoučtí biskupové, jejichž majetkem zůstane po více jak 600 let. Ve 14. století je již jedním z nejvýznamnějších měst olomouckého biskupství. Vznešené město bylo obehnáno hradbami, mělo kostel a krásný zámek se zahradou. Zkáza přišla během husitských a následných uherských válek. Město bylo zpustošeno a vypáleno. Pro rychlejší obnovu města byli měšťané zbaveni některých povinností. Klidnější 16. století přineslo rychlý hospodářský rozkvět až do třicetileté války. Dvakrát vypleněné město přišlo o většinu obyvatel a budov. I po této ráně se však obec znovu rychle vzpamatovala a koncem 17. století zažívala největší rozkvět od svého založení. Rozšíření zámku a zahrady vynesly městu označení „ Moravské Versailles “. Nadějný rozkvět zastavil velký požár v roce 1753, který zničil téměř celé město včetně zámku. Zámek obnoven, ale bývalé slávy již nedosáhl. V předvečer bitvy u Slavkova se na zámku sešel ruský car Alexandr s rakouským císařem Františkem. Po skončení napoleonských válek se město s přicházejícím průmyslovým rozvojem rozšiřuje za své hranice a jsou částečně zbořeny městské hradby. Hospodářský rozvoj pokračoval s malou přestávkou až do začátku 2. světové války.

 « « ZOO-PARK Vyškov
je zaměřen především na chov primitivních i exotických druhů domácích a hospodářských zvířat. V současné době chová 81 druhů a plemen zvířat, celkem ve 452 exemplářích. Cílem je ukázat především dětem, ale i dospělým návštěvníkům, že kráva není fialové monstrum z televize nesoucí na hřbetě nápis Milka.  Že vajíčko není vytvořeno uměle někde ve fabrice, ale že je "zařídí" sama příroda v těle slepice a mnoho dalších skutečností, které zůstávají v dnešní přetechnizované době dětem skoro utajeny. Přijďte se podívat a objevte kouzlo přírody...
autohits  optimalizace PageRank.cz autohits
Jaroslav Novák © 2008
  Začněte vydělávat peníze s INVIA.CZ
Přehled « » Čedok « » Net Travel « » Invia
 
Adriatic « » Adriatica « » Hotely  « » Úvod
Vyberte si dovolenou, zájezd v Čechách  «  » mi Vám zajistíme výhodný spotřebitelský úvěr 775069512  cs.pujcka@gmail.com